Rekrutacja - prywatne przedszkole Lokomotywa

Rekrutacja 2019/2020

  1. Rekrutacja do "Lokomotywy" - Publicznego Przedszkola w Krakowie rozpoczyna się dnia 13 marca 2019 r. (od tego dnia będą dostępne formularze rekrutacyjne). 
  2. Do grupy przedszkolnej przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat (w przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci, które ukończyły 2,5 roku).
  3. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie Przedszkola. 

 

ZASADY REKRUTACJI 
do LOKOMOTYWY - Publicznego Przedszkola w Krakowie, mieszczącego się przy ul. Radzikowskiego 47c 
w Krakowie

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wnioski o przyjęcie do LOKOMOTYWA – Publicznego Przedszkola w Krakowie można składać w dniach 13 – 29 marzec 2019 r.

 

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2019/2020 prowadzona jest z wykorzystaniem Formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie  www.lokomotyw.net.pl

 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

3. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Terminarz rekrutacji:

 

· 13 – 29 marzec 2019 r – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola

 

· 15 kwiecień – godz. 12.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu 

 

· 16 – 30 kwiecień 2019 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

· 8 maj 2019 r.  – godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Zasady rekrutacji:

 

I. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.

 

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy drukują wniosek, wypełniają i podpisują Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą uzupełnić wniosek w przedszkolu

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie  należy go złożyć w przedszkolu wraz z potrzebnymi załącznikami. Niezłożenie w terminie do 29 marca 2019 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 

 

Uwaga:

 

Dzieci urodzone po 31.12.2016 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji . Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2019 r., jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

 

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku osiągnięcia takiej samej ilości punktów, o przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydować wiek dziecka (w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci najstarsze)

 

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole trwa od 13  do 29 marca 2019 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

 

 

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

 

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie do 06 marca 2019  Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 

IV. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola od 1 września 2019 r., jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

 

Kryteria rekrutacyjne:

 

I. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

 

II. Kryteria dodatkowe  – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności 

 

 

Kryteria ustawowe

 

Punkty1)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata2)

załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

22

2. 

Niepełnosprawność kandydata 

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

22

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

22

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

22

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

22

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie3)

załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem. 

22

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

22

 

Kryteria dodatkowe

 

1.

Droga dziecka z domu lub rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do przedszkola wskazanego we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza niż droga do jakiegokolwiek innego przedszkola samorządowego

załącznik: Dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica

 

6

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do LOKOMOTYWA – Publicznego Przedszkola w Krakowie 

załącznik: kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w LOKOMOTYWA – Publicznym Przedszkolu w Krakowie

 

6

3.

Kandydat uczęszczał do Niepublicznego Żłobka Lokomotywa ul. Radzikowskiego 47c w Krakowie

załącznik: zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do Niepublicznego Żłobka Lokomotywa

5

4.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu 4)

 

5

5.

Dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Gminie Miejskiej Kraków

Załącznik: Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3

 

4

6.

Rodzeństwo dziecka uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola

Załącznik: Oświadczenie rodziców lub rodzica samotnie wychowującego dziecko o uczestniczeniu w postępowaniu rekrutacyjnym do tego samego przedszkola rodzeństwa dziecka

2

 

1) punkty sumują się 

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4)  kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji przedszkolnej

 

 

Do pobrania:


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!