Rekrutacja - prywatne przedszkole Lokomotywa

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO LOKOMOTYWA- Publicznego Przedszkola w Krakowie,

mieszczącego się przy ul. Radzikowskiego 47 c w Krakowie 

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

1. Rekrutacja na rok szkolnych 2018/2019 prowadzona jest z wykorzystaniem Formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie www.lokomotywa.net.pl ( formularz jest dodstępny na samym dole strony)

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

3. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Terminarz rekrutacji: 

· 12- 30 kwietnia 2018 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola

· 7 maja 2018 r. godz. 10.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu

· 8 maja  – 20 maja 2018 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

· 25 maja 2018 r. godz. 12.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc

 

Zasady rekrutacji:

I. Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. 

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy drukują wniosek, wypełniają i podpisują Wniosek o przyjęcie. Osoby niemające dostępu do Internetu mogą uzupełnić wniosek w przedszkolu

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie  należy go złożyć w przedszkolu. Niezłożenie w terminie do 30 kwietnia 2018 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji 

Wnioski o przyjęcie do LOKOMOTYWA – Publicznego Przedszkola w Krakowie można składać w dniach 12 – 30 kwietnia 2018 r

Uwaga: 

Dzieci urodzone po 31.12.2015 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji . Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkola od 1 września 2018 r., jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami. 

Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019 (tj. urodzone w 2012 r. lub wcześniej – jeżeli korzystają z odroczenia obowiązku szkolnego) przyjmowane są do przedszkola w pierwszej kolejności.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

W przypadku osiągnięcia takiej samej liczby punktów, o przyjęciu dziecka do przedszkola będzie decydować wiek dziecka (w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci najstarsze)

Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole trwa od 8 maja do 20 maja 2018 r. Brak potwierdzenia woli uczęszczania tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

II. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie do 10 kwietnia 2018 rekrutacyjnego Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

IV. Dzieci zamieszkałe poza Gminą Miejską Kraków. 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Miejską Kraków mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkola od 1 września 2018 r., jeżeli przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacyjne:

I. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności).

II. Kryteria dodatkowe  – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności 

1) punkty sumują się 

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci 

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4)  kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji przedszkolnej

Do pobrania:


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!