O PROJEKCIE - prywatne przedszkole Lokomotywa

O PROJEKCIE

„LOKOMOTYWA – NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK WE WROCŁAWIU”

 

Projekt –  Projekt pt. „Lokomotywa – niepubliczny żłobek we Wrocławiu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.4Godzenie życia zawodowego iprywatnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne, Organ prowadzący – Małopolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Rabce-Zdroju, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój.

 

§2. Postanowienia ogólne

1.   Projekt pt. „Lokomotywa – niepubliczny żłobek we Wrocławiu” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.4Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Projekt ma na celu ułatwić rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka poprzez stworzenie 20 nowych miejsc żłobkowych we Wrocławiu.

2. Żłobek funkcjonować będzie pod adresem:Wrocław, ul. Dmowskiego 17h.

3. Projekt realizowany jest przez Małopolskie Centrum Edukacji z siedzibą w Rabce-Zdroju,
ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój.

6. Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym oraz do osób bezrobotnych i/lub osób biernych zawodowo, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat oraz chcą podjąć zatrudnienie.

7. Projekt realizowany jest na obszarze miasta Wrocław w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31grudnia 2019 r.

 

II REKRUTACJA

Informacje i dokumenty do pobrania w zakładce REKRUTACJA

 

III WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

§ 6. Postanowienia ogólne dotyczące wsparcia

1. Wsparciem objętych zostanie 20 rodziców/opiekunów prawnych zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie miasta Wrocław lub na terenie powiatu wrocławskiego.

2. Wsparcie w ramach Projektu polega na opiece nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Opiekę organizuje się w ramach działania żłobka we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego 17h. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia 3 roku życia (4 roku życia
w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością) lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do zakończenia roku szkolnego umożliwiającego przekazanie dziecka do opieki przedszkolnej.W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia i nadal pozostaje pod opieką żłobka, rodzice tego dziecka zobowiązani są do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

3. Za korzystanie z usług żłobka  będzie pobierana comiesięczna stała opłata w wysokości 150,00 zł.

Więcej informacji w zakładce CENNIK

 

4. Opieka zapewniona zostanie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 6.30 do 17.30.

5.  Zajęcia  prowadzone  w  żłobku  będą  miały  charakter  opiekuńczy  oraz  edukacyjno-wychowawczy. 

W ramach zajęć dodatkowych  dla wszystkich dzieci planuje się:

- zajęcia ogólnorozwojowe z elementami gimnastyki korekcyjnej (jeden raz w tygodniu przez 30 minut),

- zajęcia edukacyjne z języka angielskiego (2 razy w tygodniu po 20 minut),

- zajęcia logopedyczne (20 godzin miesięcznie, warsztaty grupowe i indywidualne),

- warsztaty z dogoterapii (jeden raz w miesiącu).

Dodatkowo organizowane będą zajęcia okazjonalne, jak apele (Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki/Święto Rodziny, itp.) oraz inne zajęcia organizowane w żłobku w postaci np. przedstawień teatralnych dla dzieci, wspólnych warsztatów dzieci z rodzicami/opiekunami prawnymi, itp.

7.   Wyżywienie   zostanie   zapewnione   dzieciom   w oparciu o zewnętrzna firmę cateringową w postaci 4 posiłków: I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek.

 

Dane podstawowe:

Otwarte od pon. do piątku, 12 m-cy w roku, w g. 6.30 – 17.30

1 grupa: dzieci od 6 m-ca do 3 lat; 20 dzieci w grupie, 4 opiekunów

Zatrudniona kadra dydaktyczna: 4 opiekunów, dyrektor, nauczyciele zajęć dodatkowych

 

Wyżywienie: catering z możliwością zamawiania posiłków dietetycznych: I i II śniadanie, 2-daniowy obiad (ze względu na wiek dzieci pomiędzy zupą a II daniemzachowana zostanie 1-godzinna przerwa), podwieczorek; możliwość karmienia dzieci mlekiem matki (karmienie piersią lub odciągnięcia pokarmu w warunkachzapewniających intymność).

 

Dla wzmocnienia działań równościowych podejmowane będą tematy osłabiające istnienie barier równościowych i stereotypów, m.in. poprzez:

- różnorodne formy edukacyjne (gry i zabawy) pokazujące czym są stereotypy i jak mogą krzywdzić (n. w formie teatrzyków, postaci z bajek, itp.)

- zajęcia, podczas których prezentowane są kobiety ważne w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym,

- zajęcia dotyczące języka, uwrażliwiające na formy męskie i żeńskie nazw zawodów; wykorzystujące przysłowia odnoszące się do kobiet i mężczyzn.

Sala zabaw zostanie podzielona na strefy aktywności dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci: konstrukcyjno-manipulacyjną (klocki), do zabaw sensorycznych, twórcza (plastelina, kredki, farby), miejsce zabaw tematycznych (dom, kuchnia, warsztat, itp.), miejsce czytelnicze (książki). Dla czytelności podziału zastosowane zostaną parawany lub inne elementy np. kostki piankowe. Strefy będą też mogły być dowolnie, w zależności od potrzeb, zmieniane imodyfikowane. Materiały i zabawki będą dostępne dla dzieci przez umieszczenie ich na niskich półkach oznaczonych np. zdjęciami lub rysunkami wskazującymina zawartość.

 

Bezpieczeństwo dzieci zostanie zapewnione przez:

- monitoring sal

- wdrożenie procedury postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania dziecka

- bezpieczna aranżacja przestrzeni

- wdrożenie procedur HACCP i GMP/GHP

 

W czasie zajęć w żłobku prowadzona jest obserwacja każdego dziecka pod względem różnych kryteriów rozwojowych. Prowadzone są dzienniki zajęć oraz karty obserwacji każdego dziecka.

 

 

 


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!