REKRUTACJA - prywatne przedszkole Lokomotywa

REKRUTACJA

ZAKOŃCZENIE PROCEDURY REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zamknięto procedurę rekrutacji. Wszystkie zakwalifikowane do żłobka osoby zostały poinformowane o przyjęciu. Od dnia jutrzejszego (10 maja 2018) rozpoczynamy etap podpisywania umów. Umowy będą dostępne w przedszkolu Lokomotywa na ul. Dmowskiego 17i od g. 12.00. Podpisane umowy wraz ze wszystkimi załącznikami należy dostarczyć najpóźniej do 15 maja 2018 r. (wtorek) do godz. 17.00.

Niedostarczenie umowy w terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy uczestników.

Żłobek w chwili obecnej oczekuje na wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Po otrzymaniu wszystkich umów zorganizowane zostaną dni adaptacyjne w żłobku, o których każdy z Państwa zostanie odpowiednio wcześniej poinformowany.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane ze względów formalnych lub osoby, które pozytywnie przeszły kwalifikację ale nie dostały się do żłobka ze względu na ograniczona liczbę miejsc (lista rezerwowa) zostały o tym fakcie powiadomione telefonicznie lub mailowo. W przypadku braku takiej informacji (wynikającej np. z błędnego adresu e-mail lub błędnego telefonu podanych na formularzu) prosimy o kontakt z biurem projektu.

 

 

W związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń do projektu/żłobka termin ogłoszenia listy osób zakwalifikowanych został przesunięty do czasu zakończenia weryfikacji wszystkich dokumentów zgłoszeniowych. Wszystkie osoby, które złożyły dokumenty w postępowaniu rekrutacyjnym zostaną telefonicznie lub mailowo poinformowane o wynikach rekrutacji w terminie do 8 maja 2018 r.

Jednocześnie, ze względu na oczekiwanie na uzyskanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Miasta Wrocławia termin rozpoczęcia pracy żłobka również ulega zmianie. Przewidywana data rozpoczęcia działalności żłobka to 2ga połowa maja 2018 r.

 

REKRUTACJA

 Rozpoczynamy rekrutację do żłobka Lokomotywa mieszczącego się we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego 17h

  1. Rekrutacja zamknięta zostanie w dniu 20 kwietnia 2018 r., dokumenty złożone po tym terminie nie będą mogły brać udziału w procesie rekrutacyjnym.
  2. W przypadku braku odpowiedniej liczby zgłoszeń (poprawnych formalnie) zostanie ogłoszony nabórciągły, do wyczerpania miejsc w żłobku.
  3. Przy braku wolnych miejsc zgłoszenia będą kierowane na listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej będą mogły być przyjęte w przypadku wolnych miejsc, powstałych np. w wyniku ukończenia przez dziecko z listy właściwej 3 lat i przeniesieniaw trakcie trwania projektu do przedszkola. Informacje o wolnych miejscach będą na bieżąco przekazywane rodzicom z listy rezerwowej.

Dokumenty można składać:

- osobiście do Biura Projektu (czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00 do 14.00), bądź przesłać  kurierem,  pocztą do biura projektu lub biura Organizatora (decyduje  data  wpływu dokumentów)lub

- poprzez e-mail na adres efs@malopolska.edu.pl (dokumenty uznaje się za dostarczone wyłącznie w przypadku potwierdzenia ich otrzymania, należy również do 5 dni od przesłania skanów dostarczyć oryginały dokumentów)lub

- osobiście w działających już we Wrocławiu przedszkolach prowadzonych przez Organizatora: Lokomotywa 1, ul. Barlickiego 1/1b lub Lokomotywa 2, ul. Dmowskiego 17i,

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

a) wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny - POBIERZ

b) podpisane Oświadczenie Uczestnika Projektu o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik do formularza zgłoszeniowego)- POBIERZ

c) aktualne (wystawione nie później niż na 14 dni przed datą złożenia dokumentów rekrutacyjnych) zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, bądź zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracybądź oświadczenie Kandydata o pozostawaniu jako osoba bierna zawodowo (niepracująca, niezarejestrowana jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy lub przebywająca na urlopie wychowawczym),

d) oświadczenie o wychowywaniu się dziecka w rodzinie niepełnej (jeśli dotyczy),

e) zaświadczenie z PCPR lub MOPS/GOPS w przypadku objęcia rodziny pomocą społeczną (jeśli dotyczy),

f) kserokopia decyzji Zespołu Orzekającego lub ZUS o niepełnosprawności (dziecka lub Kandydata do projektu - jeśli dotyczy).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

FORMULARZ pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU pobierz

REGULAMIN REKRUTACJI pobierz

 

KRYTERIA FORMALNE (OBOWIĄZKOWE DO SPEŁNIENIA):

a) Zamieszkanie lub zatrudnieniesię na terenie miasta Wrocław lub powiatu wrocławskiego,

b) Wiek dziecka (ukończone 20 tygodni, nie ukończone 3 lata),

c) Status zawodowy (spełnienie przynajmniej jednego z warunków):

- osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym,

- osoba zarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy w Urzędzie Pracy,

- osoba nieaktywna zawodowo (pozostająca bez pracy, niezarejestrowana jako bezrobotna lub poszukująca pracy).

 

KRYTERIA DODATKOWE (BRAK ICH SPEŁNIENIA NIE WYKLUCZA Z PROCESU REKRUTACJI):

a)   Kobieta bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy (potwierdzone zaświadczeniem z Urzędu Pracy) – 20 punktów rekrutacyjnych,

b)   Kobieta nieaktywna zawodowo, nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy - 20 punktów rekrutacyjnych,

c)    Kobieta lub Mężczyzna samotnie wychowująca/y dziecko –10 punktów rekrutacyjnych,

d)   Kobieta w wieku 25 – 34 lata (na podstawie danych w formularzu) - 10 punktów rekrutacyjnych,

e)   Rodzina objęta pomocą społeczną (na podstawie zaświadczenia z PCPR lub MOPS/GOPS) - 10 punktów rekrutacyjnych,

f)    Kobieta lub Mężczyzna lub dziecko kwalifikowane do żłobka posiadająca/y orzeczenie o niepełnosprawności (ksero decyzji) - 10 punktów rekrutacyjnych.


Komitywa z Lokomotywą

Jak bez zbędnych oporów i zbytniego lęku powierzyć własne dziecko placówce opiekuńczej, instytucji, która będzie przez większość dnia pełnić nad nim opiekę?

Najlepiej będąc przekonanym, że placówka jest miejscem najbardziej zbliżonym do domu. Tego domu rozumianego nie jako budynek, a jako wewnętrzny stan: ciepła, bezpieczeństwa, spokoju i edukującej opieki.

Przedszkola i żłobki LOKOMOTYWA „zasiedliły się” w pomieszczeniach, które od podstaw zostały stworzone i zaaranżowane z myślą o dzieciach, o zapewnieniu im maksymalnego komfortu, bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Wszędzie duże sale zabaw z bezpośrednim dostępem do łazienek, jadalnie, sypialnie i PLACE ZABAW, z dostępem na wyłączność dla podopiecznych LOKOMOTYWY.

Podopiecznych, którzy mają zapewnioną:

  • opiekę od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 17.30
  • indywidualne podejście dostosowane do możliwości i zdolności
  • wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną (logopeda, tyflopedagog, surdopedagog, rewalidator, terapeuta pedagogiczny, pielęgniarka)
  • wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
  • cztery posiłki dziennie
  • organizację imprez okolicznościowych
  • bogatą ofertę zajęć dodatkowych

W ramach czesnego można liczyć na codzienne zajęcia z języka angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, zajęcia kreatywne, zajęcia z logopedą, uwzględniające specyfikę rozwoju dziecka na etapie kształtowania aparatu mowy i wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości, z natychmiastową reakcją na nie.

Ponadto warsztaty plastyczne i ceramiczne, gimnastykę, zajęcia z psem terapeutycznym, wycieczki, spektakle teatralne w placówce, w tym te, tworzone przez same dzieci, spotkania z ciekawymi ludźmi…

LOKOMOTYWA pędzi wraz z rozwojem, a jej celem jest odczarowanie naszego myślenia o opiece instytucjonalnej. Jej wagony są zbliżeniem domu, a każdy opiekun oprócz ciepła i wrodzonej sympatii dzieli się tym, co najlepiej rozwijać potrafi.
Każdy wie za jaki sektor odpowiada, żeby lokomotywa pędziła sprawnie do przodu. Nie umniejszając roli i nie zabierając pierwszeństwa babciom czy nianiom, może warto przyzwyczajać do odruchów społecznych już na pierwszej stacji…

Bądź w komitywie z LOKOMOTYWĄ!