Cennik

Szanowni Rodzice !

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. mają wejść zmiany dla rodziców dotyczące dofinansowania do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie (ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców) i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Postępowanie w sprawie dofinansowania prowadzi oraz dofinansowanie to wypłaca ZUS. Ustalenie prawa do dofinansowania oraz jego wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej. Zasady w zakresie składania wniosku oraz postępowania prowadzonego przez ZUS zostały uregulowane w sposób analogiczny, jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego (postępowanie prowadzone elektronicznie). W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 maja 2022 r. prawo do tego dofinansowania zostanie ustalone począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. W praktyce możliwe jest zatem wyrównanie.

Dla prawidłowej realizacji przyznawania i wypłaty dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku, rodzice są obowiązani do przekazania do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu żłobek: numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka - w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL; daty urodzenia rodziców; numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL; adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku podmiotowi prowadzącemu żłobek.  

Czesne od stycznia 2023

WPISOWE

500,00 zł – wpłata jednorazowa, ważna przez cały pobyt dziecka od żłobka do przedszkola

CZESNE

 

  • 1200,00 zł

  • 1050,00 zł – dla drugiego i każdego następnego dziecka w żłobku Lokomotywa (zniżka 150 zł)

  • 1900, 00 zł - dla dzieci mieszkających poza gminą Kraków (którym nie przysługuje dotacja Miasta Krakowa)

WYŻYWIENIE

17,50 zł/dziennie 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 0,00 zł

WYPRAWKA PLASTYCZNA

 300 zł (opłata roczna)

UBEZPIECZENIE

15 – 25 zł – opłata dobrowolna (składkę na ubezpieczenie należy wpłacać u Wychowawcy grupy)

  

 NA PROŚBĘ RODZICÓW JESTEŚMY TEŻ W STANIE UDOSTĘPNIĆ PLACÓWKĘ W DNI WOLNE OD PRACY NA ORGANIZACJĘ PRZYJĘCIA URODZINOWEGO DLA DZIECKA

 

KONTO BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY:

NR KONTA BANKOWEGO: 03 8815 0002 0000 0005 1129 0098

ADRES ODBIORCY:

Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o.

ul. Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

TYTUŁ: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, placówka (np. Jaś Kowalski/marzec/Kraków Radzikowskiego)