Cennik

Cennik

Szanowni Rodzice !

Z dniem 1 kwietnia 2022 r. mają wejść zmiany dla rodziców dotyczące dofinansowania do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie będzie przysługiwać w wysokości 400 zł miesięcznie (ale nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców) i będzie przekazywane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Postępowanie w sprawie dofinansowania prowadzi oraz dofinansowanie to wypłaca ZUS. Ustalenie prawa do dofinansowania oraz jego wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej. Zasady w zakresie składania wniosku oraz postępowania prowadzonego przez ZUS zostały uregulowane w sposób analogiczny, jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego (postępowanie prowadzone elektronicznie). W przypadku złożenia wniosku do dnia 31 maja 2022 r. prawo do tego dofinansowania zostanie ustalone począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. W praktyce możliwe jest zatem wyrównanie.

Dla prawidłowej realizacji przyznawania i wypłaty dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobku, rodzice są obowiązani do przekazania do dnia 14 stycznia 2022 r., podmiotowi prowadzącemu żłobek: numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka - w przypadku gdy dziecku nie nadano numeru PESEL; daty urodzenia rodziców; numery i serie dokumentów potwierdzających tożsamość rodziców – w przypadku gdy rodzicom nie nadano numeru PESEL; adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile dane te uległy zmianie albo nie zostały przekazane przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku podmiotowi prowadzącemu żłobek.  

Czesne od stycznia 2023

WPISOWE

500,00 zł – wpłata jednorazowa, ważna przez cały pobyt dziecka od żłobka do przedszkola

CZESNE

 

  • 1200,00 zł (cena po pomniejszeniu o dofinansowanie z miasta Kraków)
  • 1050,00 zł – dla drugiego i każdego następnego dziecka w żłobku Lokomotywa (zniżka 150 zł)
  • 1900,00 zł - jeśli Dziecko nie mieszka na terenie Krakowa 

PROMOCJA - zapisz dziecko do 31 stycznia a otrzymasz 10% zniżki na pierwsze 3 miesiące czesnego !

WYŻYWIENIE

17,50 zł/dziennie

ZAJĘCIA DODATKOWE

 0,00 zł

WYPRAWKA PLASTYCZNA

 300 zł (opłata roczna)

UBEZPIECZENIE

15 – 25 zł – opłata dobrowolna (składkę na ubezpieczenie należy wpłacać u Wychowawcy grupy)

  

 NA PROŚBĘ RODZICÓW JESTEŚMY TEŻ W STANIE UDOSTĘPNIĆ PLACÓWKĘ W DNI WOLNE OD PRACY NA ORGANIZACJĘ PRZYJĘCIA URODZINOWEGO DLA DZIECKA

 

KONTO BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY:

NR KONTA BANKOWEGO: 03 8815 0002 0000 0005 1129 0098

ADRES ODBIORCY:

Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o.

ul. Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

TYTUŁ: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, placówka (np. Jaś Kowalski/marzec/Kraków Glogera)

 

  

 

DOTACJA Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

W roku 2021 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

 1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).
Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

 2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).
Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

 Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 1,70 zł.

Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi 357 zł oraz dodatkowo 504 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).