Cennik

WPISOWE

250,00 zł – wpłata jednorazowa, ważna przez cały pobyt dziecka od żłobka do przedszkola

CZESNE

W przypadku otrzymania dotacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2021 wysokość czesnego zostanie dodatkowo obniżona o kwotę przyznanego miesięcznego dofinansowania na dziecko. Przyznane środki będą zwracane przez organ prowadzący żłobek, pod warunkiem uregulowania wszystkich bieżących i zaległych płatności wobec żłobka oraz po otrzymaniu przelewu dofinansowania, na konto rodzica.

  • 850,00 zł
    -80,00 zł program Maluch 2021
  • 700,00 zł – dla drugiego i każdego następnego dziecka w żłobku lub przedszkolu Lokomotywa
    -80,00 zł program Maluch 2021
  • 1100,00 zł - jeśli dziecko nie jest zameldowane na terenie Krakowa
    -80,00 zł program Maluch 2021

WYŻYWIENIE

13,00 zł/dziennie - od września 2021: 14,00 zł/dziennie

14,00 zł/dziennie (z uwzględnieniem diet) - od września 2021: 15,00 zł/dziennie

ZAJĘCIA DODATKOWE

 dogoterapia - 0,00 zł

opieka logopedycza - 0,00 zł

warsztaty kulinarne - 0,00 zł

język angielski - 0,00 zł

warsztaty plastyczne - 0,00 zł

przedstawienia teatralne - 0,00 zł

gimnastyka - 0,00 zł

zajęcia edukacyjne - 0,00 zł

WYPRAWKA PLASTYCZNA

 100,00 zł (opłata roczna)

UBEZPIECZENIE

35 – 45 zł – opłata dobrowolna (składkę na ubzepieczenie należy wpłacać u Wychowawcy grupy)

 

NA PROŚBĘ RODZICÓW JESTEŚMY TEŻ W STANIE UDOSTĘPNIĆ PLACÓWKĘ W DNI WOLNE OD PRACY NA ORGANIZACJĘ PRZYJĘCIA URODZINOWEGO DLA DZIECKA

 

KONTO BANKOWE, NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY:

NR KONTA BANKOWEGO: 03 8815 0002 0000 0005 1129 0098

Małopolskie Centrum Edukacji Lokomotywa Sp. z o.o.

ul. Podhalańska 4

34-700 Rabka-Zdrój

TYTUŁ: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, placówka (np. Jaś Kowalski/marzec/Kraków Złotej Jesieni)

 

 

Informujemy, że Niepubliczny Żłobek „Lokomotywa” w Krakowie (os. Złotej Jesieni 2c), został zakwalifikowany do udziału w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021. Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko miesięcznie wynosi 80,00 zł i przeznaczona jest na pomniejszenie o przyznaną kwotę dotacji opłaty ponoszonej przez rodziców/opiekunów. Dofinansowanie zostało przyznane na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

DOTACJA Z GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW

W roku 2021 Gmina Miejska Kraków kontynuuje udzielanie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Dotacja (dofinansowanie) udzielane jest wyłącznie na dzieci zamieszkałe na terenie miasta Krakowa objęte opieką żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna i wynosi:

 1) 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem (dotacja na dzieci objęte opieką placówki na podstawie zawartych i obowiązujących umów z rodzicami/opiekunami prawnymi).
Celem dofinansowania jest zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych za opiekę w placówce. Zgodnie z zawartymi z Gminą Miejską Kraków umowami o udzielenie dotacji, placówki zobowiązane są do pomniejszania lub zwracania części miesięcznych opłat rodzicom/opiekunom prawnym za opiekę tzw. czesnego. Wysokość zmniejszenia lub zwrotu nie może być niższa niż kwota dotacji  otrzymanej od Gminy w danym miesiącu.

 2) 2,40 zł za godzinę opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności (dotacja na dzieci niepełnosprawne objęte opieką placówki).
Celem dofinansowania jest refundacja placówkom zwiększonych kosztów opieki ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi (m.in. dodatkowa kadra, dodatkowe zajęcia, dostosowanie lokalu lub zabawek do potrzeb dziecka).

 Dotacja udzielana będzie przez 12 miesięcy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 Dotacja liczona jest według wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (na podstawie zawartej i obowiązującej umowy z rodzicami/opiekunami prawnymi) x 1,70 zł.

 Średnio miesięczna dotacja na jedno dziecko objęte opieką instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wynosi 357 zł oraz dodatkowo 504 zł w przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności (przy założeniu, że dany miesiąc liczy 21 dni roboczych i umowa obejmuje 10 godzin opieki dziennie).